De leden van de werkgroep

Stadsverwarming, Renovatie, onderhoud, ZAV, energie en duurzaamheid zijn: Galina Sander, Kees Werner, Ben Verstraten, Joe Hoare, Kees Ebbenhorst en Paul van der Toom

 

Aanleiding voor het formeren van een werkgroep medio 2016 was o.a. de berichtgeving in de media over bewoners die geconfronteerd werden met een hoog energieverbruik en hoge kosten van de stadsverwarming. De werkgroep heeft op eigen initiatief technische gegevens, verbruiken, kosten, e.d. opgevraagd bij Portaal en Eneco van een aantal complexen. Op basis van deze informatie heeft de werkgroep een selectie gemaakt. Vervolgens is besloten om, als pilot, eerst een 10-hoogflat uit de wijk Overvecht onder de loep te nemen. 

In Overvecht staan tientallen identieke flats. Geselecteerd is een 10-hoogflat, gelegen aan de Scharlakendreef 2-196. Deze flat is gebouwd in 1967 en gerenoveerd in 1985. De flat is aangesloten op het stadverwarmingsnet van Eneco. De werkgroep heeft van deze flat een transmissieberekening (warmteverliesberekening) gemaakt en heeft geconstateerd dat het warmteverlies veel minder is dan het, oorspronkelijk, opgestelde vermogen. Dat betekent dat de aansluitwaarde kW (warmteopwekking Eneco) te groot is. 

Bij de renovatie in 1985 is dubbele beglazing, gevelisolatie, spouwisolatie, e.d. aangebracht en daardoor is het warmteverlies fors omlaaggegaan. De kosten van de stadsverwarming bestaat o.a. uit het verbruik en vastrecht. Omdat het tarief van het vastrecht is gebaseerd op het opgestelde (benodigde vermogen) betekent dit dat er te veel vastrecht wordt doorberekend aan de huurders. De werkgroep heeft bovenstaande zaken besproken met Portaal. Op basis daarvan heeft Portaal installatiebedrijf Feenstra opdracht verstrekt de gehele c.v. installatie in kaart te brengen. In samenspraak met de werkgroep is Feenstra gestart met een onderzoek en heeft de installaties geïnventariseerd en doorgerekend. Uit dit onderzoek zijn een aantal kleine gebreken naar voren gekomen. De werkgroep heeft tijdens dit onderzoek hand- en spandiensten verricht. 

Begin 2018 heeft Feenstra het onderzoek afgerond en de verslaggeving verstrekt aan Portaal. In deze verslaggeving zijn ook een aantal voorstellen gedaan om de installatie te optimaliseren. Uit deze verslaggeving blijkt ook, dat de warmteopwekking (afleverstation Eneco) te groot is gedimensioneerd. In een gezamenlijk overleg met Portaal en Feenstra, op maandag 16 juli 2018, is een afrondende afspraak gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. 

In hoofdzaak worden de hiernavolgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Vervangen en verkleinen afleverstation (warmteopwekking Eneco) 

- Vervangen circulatiepompen 

- Aanpassen regelinstallatie 

- Aanpassen kosten vastrecht (gebaseerd op het huidige benodigd vermogen) 

Bovenstaande werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd. 

De Huurdersraad, de bewonerscommissie Scharlaken en Portaal spreken hun waardering uit over de onderlinge samenwerking bij het project. De werkgroep is voornemens om in de loop van 2019 het onderzoek te vervolgen. 

Uiteraard zijn nieuwe leden die interesse hebben in deze materie welkom. Er is veel werk te doen.