In de werkgroep Meerjarenplanning onderhoud, renovatie en stadsverwarming zitten: Galina Sander, Kees Werner, Joe Hoare, Paul van der Toom, Ben Verstraten en Kees Ebbenhorst.

 

De werkgroep houdt zich bezig met beleid en afspraken op het gebied van sloop, renovatie en groot onderhoud en heeft veel contact met de overige landelijke werkgroepen van Portaal. 

Er zijn diverse landelijke overleggen geweest met Portaal waar is gesproken over huurdergericht renoveren. Ook andere belangrijke onderwerpen, zoals schaderegelingen, vergoedingen, logeerwoningen, wisselwoningen, planning, meerjarenplanningen, etc. zijn besproken. 

In alle overleggen die wij met Portaal hebben gehad en nog krijgen staat, wat betreft de werkgroep, de huurder centraal. Dat is van groot belang bij de diverse renovaties, met name als er discussie is of de renovatie moet worden uitgevoerd in bewoonde staat of in onbewoonde staat. Het is dan ook van groot belang de huurder vroegtijdig te informeren over een op stapel staande renovatie. 

De werkgroep is ook betrokken geweest bij het samenstellen van de ASP (Algemeen Sociaal Plan) en het Portaal Reglement Sloop- en Renovatie. 

Op dit moment (maart 2019) zijn wij, samen met de overige huurdersorganisaties van Portaal bezig een schema op te stellen, dat het volledige proces van een renovatie doorloopt. Dat betekent dat vanaf de initiatieffase het project tot en met de evaluatie wordt omschreven. In principe is dit voor de medewerkers van Portaal een leidraad voor een uit te voeren renovatie. 

Indien gewenst kunnen wij ondersteuning bieden aan bewonerscommissies.