Huurdersraad Portaal Regio Utrecht  is de lokale overlegpartner van de gemeenten in de regio Utrecht en de woningcorporatie Portaal . De Huurdersraad bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Dit is een belangrijke medezeggenschap voor ons als huurder.  Het bestuur van de woningcorporatie Portaal stuurt ons jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt Woningcorporatie Portaal  jaarlijks een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' ter beschikking aan de Huurdersraad. De Huurdersraad Portaal Regio Utrecht heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Toezicht: twee commissarissen wanneer die raad bestaat uit vijf of meer personen en één commissaris wanneer de raad bestaat uit drie of vier personen. Deze voordracht is bindend.

Prestatieafspraken tussen gemeenten, Huurdersraad Portaal Regio Utrecht en Woningcorporatie Portaal worden gemaakt om elkaar er aan te houden. Als men er niet onderling uitkomt kunnen zij geschillen voorleggen aan de minister. De minister monitort de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.